top of page
top

Zygon Baltic Consulting pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Organizējam un vadām individālas mācības un mācības grupā. Mācības grupā ir sākot no 4 dalībniekiem. Optimālais dalībnieku skaits grupā ir no 6-8 dalībniekiem (ja mācības paredz praktisko uzdevumu izpildi mācību vielas apguvei). 

Organizējam un vadām lekcijas ar dalībnieku skaitu līdz 250 dalībniekiem.

Dalība mācībās iespējama:

1. ja veikta priekšapmaksa par mācībām;

2. ja pirms mācībām noslēgts Līgums par mācību pakalpojuma saņemšanu.

Ja veikta priekšapmaksa par mācībām, bet grupa nav nokomplektēta:

1. 1-14 dienu laikā atgriežam iemaksāto samaksu par mācībām;

2. vienojamies par dalībnieka dalību nākamā mācību grupā;

3. vienojamies par individuālu mācību sniegšanu (individāla mācību programmas apguve mazākā h skaitā).

Ja veikta priekšapmaksa par mācībām, bet dalībnieks informē, ka nevarēs apmeklēt mācības, vienojamies par samaksātās summas daļēju vai visu agriešanu, vai vienojamies par dalībnieka dalību citā mācību grupā.

Ja veikta priekšapmaksa par mācībām, bet dalībnieks bez informēšanas neapmeklē mācības, ieturam visu samaksāto summu par mācībām.

Mācības un konsultācijas klātienē veicam Blaumaņa ielā 22, Rīgā vai ATTA Centre, Krasta ielā 66 vai kādā no Klienta piedāvātām vietām.

Mācības un konsultācijas attālināti (on-line) veicam MS TEAMS vai ZOOM platformās.

Jebkuru jautājumu gadījumā rakstiet: zygon@zygon.lv vai zvaniet +371 26588666

Vienmēr ir iespējams atrast abpusēji piemērotākos risinājumus !

Zygon Baltic Consulting privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvijas-Lielbritānijas kopuzņēmums “Zygon Baltic Consulting” (turpmāk - ZBC), vienotās reģistrācijas Nr. 40003394710, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011.

1.2. ZBC kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: zygon@zygon.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties ZBC juridiskajā adresē var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

1.3. ZBC ir tīmekļa vietnes zygon.lv īpašnieks un uzturētājs.

ZBC apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni zygon.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.

2. Dokumenta piemērošanas sfēra

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

• fiziskajām personām – klientiem, kontaktpersonām, sadarbības partneriem, un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod ZBC jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

• ZBC mācību kursu apmeklētājiem,

• ZBC personu eksamināciju kārtojošiem klientiem

• ZBC uzturēto interneta mājaslapu.

2.3. ZBC rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (ZBC interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

3. Personas datu ieguve un izmantošana

3.1. Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, tad kad Jūs sniedzat ZBC informāciju, lai reģistrētos zygon.lv vietnē, lai saņemtu informāciju vai sūtījumus, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar ZBC vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

3.2. Dati, kurus ZBC varētu apkopot tieši no Jums:

o Vārds, Uzvārds;

o pasta adrese;

o e-pasta adrese;

o tālruņa numurs;

o maksājumu vēsture;

o personas kods.

3.3. Piesakoties jaunumu saņemšanai, ZBC uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par plānotajiem mācību kursiem un citiem plānotajiem pasākumiem.

3.4. ZBC apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.4.1. Komunikācijai: - līguma sagatavošanai un noslēgšanai; - pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; - pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai; - pakalpojuma lietošanas veicināšanai; - klientu un sadarbības partneru apkalpošanai; - iebildumu izskatīšanai un apstrādei; - norēķinu administrēšanai; - parādu atgūšanai un piedziņai; - mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

3.4.2. Darba plānošanai un analītikai: - statistikai un darba analīzei; - plānošanai un uzskaitei; - efektivitātes mērīšanai; - datu kvalitātes nodrošināšanai; - atskaišu sagatavošanai; - citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus ZBC.

3.4.3. ZBC mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir zygon.lv mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai zygon.lv mājaslapa neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm lpva.lv mājaslapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. ZBC apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu ZBC saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

• saskaņā ar klienta - datu subjekta piekrišanu;

• likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no ZBC un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas ZBC leģitīmās (likumīgās) intereses.

4.2. ZBC likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

• pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

• nodrošināt līguma saistību izpildi;

• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai;

• saglabāt klientu pieteikumus uz mācību kursiem vai citiem pasākumiem;

• analizēt ZBC mājaslapu, interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

• izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

• reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot informatīvus paziņojumus;

• nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem;

• nodrošināt efektīvus pārvaldības procesus;

• nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

• administrēt maksājumus;

• administrēt neveiktus maksājumus;

• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

• informēt sabiedrību par savu darbību.

4. Sikdatnes dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes zygon.lv apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot zygon.lv izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes zygon.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par zygon.lv apmeklētāju darbībām vietnē.

 

5. Datu drošiba ZBC aizsargā klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ZBC saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus: • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

5.1. ZBC uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.

5.2. Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi ZBC par tīmekļa vietnes zygon.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, ZBC nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai ZBC nozīmētajām atbildīgajām personām.

5.3. ZBC neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu,

• saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos ZBC likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs ZBC likumīgās intereses.

 

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. ZBC glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

•tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ZBC vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

•kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

•kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6.2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

7. Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

7.1. ZBC apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi ZBC rīcībā, lietojot tīmekļa vietni zygon.lv.

7.2. Vietnes apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot ZBC pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: zygon@zygon.lv . Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju:

1. personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats;

2. datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos;

3. personas datu ieguves avots;

4. informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā;

5. un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

7.3. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt ZBC piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt ZBC veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ZBC likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ZBC pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

7.4. Tīmekļa vietnes zygon.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar ZBC pa e-pastu: zygon@zygon.lv

7.5. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

7.6. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

• rakstveida formā klātienē ZBC birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

• elektroniskā pasta veidā.

7.7. Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ZBC pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.8. ZBC atbildi klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

7.9. ZBC nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

8. Privātuma politikas izmaiņas

8.1. Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes zygon.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni zygon.lv. ZBC patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē zygon.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

8.2. Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: zygon@zygon.lv

Privatumu politika
pakalpojumu noteikumi
bottom of page