top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

HACCP

Kas ir HACCP sistēma?

HACCP ir pārtikas paškontroles sistēma, kas balstās uz pārtikas nekaitīgumu un ar to saistīto problēmu profilaksi – tā ir sistēma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai. Šīs sistēmas pamatā ir darbību kopums, kas novērš draudus cilvēka veselībai. Daļu no šīm darbībām kā obligātas pieprasa valsts, lai garantētu iedzīvotāju apgādi ar drošu pārtiku. Izpildot šīs darbības, uzņēmējs ievēro valsts likumdošanu. Bez šo darbību izpildīšanas uzņēmuma darbība faktiski ir pretlikumīga.

HACCP sistēmas starptautiskā nozīme

Starptautiskas pārtikas organizācijas HACCP sistēmu ir akceptējušas kā visefektīvāko līdzekli pārtikas izraisīto saslimstību kontrolei. Pasaules Veselības Organizācija (World Health Organization) kodeksā ir skaidri noteikts, ka šī sistēma ir jāizvēlas, lai nodrošinātu pasaulē pārtikas drošību. Arī Austrālija, Tuvo Austrumu un arī citas valstis ievieš HACCP principus savā likumdošanā. Eiropas valstīs HACCP un kvalitātes pārvaldības sistēmas ir neatņemams nosacījums ikvienam ar pārtiku saistītam biznesam.

HACCP mērķis

Savā būtībā HACCP ir sistematizēta pieeja iespējamo draudu apzināšanai, to nozīmīguma novērtēšanai un draudu nepieļaušanai. HACCP nosaka vispārējus principus un metodi. Ievērojot tos, katrs uzņēmums, atbilstoši savai specifikai, izveido saviem apstākļiem atbilstošu un ērti lietojamu paškontroles sistēmu. Tā ir analīzes sistēma, kas uzņēmuma vadībai dod iespēju ieviest un uzturēt ekonomisku pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas programmu.

HACCP darbības principi

HACCP sistēma ietver sistemātisku novērtējumu visām pārtikas ražošanas stadijām (sākot ar izejvielu iegūšanu vai sastāvdaļu ražošanu līdz gatavā pārtikas produkta nokļūšanai pie pircēja), nosakot tos punktus, kuri ir kritiski pārtikas produkta nekaitīgumam. HACCP sistēma sniedz metodi kā kontrolēt pārtikas drošību visā pārtikas ražošanas un izplatīšanas procesā, nevis aprobežojas tikai ar gala produkta pārbaudi.

Galvenās HACCP sistēmas priekšrocības

 • Visefektīvākais līdzeklis, kā kontrolēt un novērst saindēšanos ar pārtiku un saslimstību.

 • Nodrošina zemākas ražošanas izmaksas pārtikas pārstrādes uzņēmumā.

 • Dod iespēju ietaupīt ražošanas izmaksas, jo koncentrē tehniskos resursus procesa kritiskajos punktos.

 • Ļauj samazināt produkcijas zudumus, jo ir iespējams atrisināt radušās problēmas jau ražošanas laikā.

 • Palielinās produkcijas pieprasījums.

 • HACCP sertifikāts klientiem demonstrēs atbilstošu pārtikas drošības vadību.

 • HACCP sertifikāts palīdzēs palielināt produkcijas noieta tirgus daļu.

 • HACCP sertifikāts ir galvenais nosacījums produkcijas importam uz Eiropas tirgiem.

HACCP ieviešanas darba secība

 1. Uzņēmumā ir jānoskaidro visi iespējamie draudi (hazards), kas var nodarīt kaitējumu cilvēka veselībai.

 2. Jāizpēta iespējamo draudu nopietnība (izraisīto seku smagums).

 3. Jānovērtē, kāda ir iespējamība, ka konkrētie draudi var īstenoties.

 4. Vienlaicīgi apskatot iespējamo draudu izraisīto seku smagumu un to īstenošanās iespējamību, jānovērtē risks.

HACCP atbalsta sistēmas

Domājot par nepieciešamību ieviest jūsu uzņēmumā šo sistēmu, paturiet prātā to, ka starptautiskas pārtikas organizācijas HACCP sistēmu ir akceptējušas kā visefektīvāko līdzekli pārtikas izraisīto saslimstību kontrolei. Kā arī to, ka sertificēta HACCP sistēma demonstrē jūsu rūpes par patērētāju drošību.

bottom of page