top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

ISO 14000

Kas ir ISO 14000?

ISO 14000 – starptautiski atzītu standartu sērija vides pārvaldības sistēmas izveidošanai organizācijās un uzņēmumos, kuras nolūks ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli-ekonomiskajām vajadzībām. ISO 14000 ir viens no pasaulē atzītākajiem vides pārvaldības sistēmu standartiem. Pasaulē pēc šī standarta sertificēto organizāciju skaits šobrīd pārsniedz 21000. Reģistrēšanās atbilstoši ISO 14000 standartiem arvien vairāk tiek pieprasīta uzņēmējdarbībā, sevišķi no Eiropas patērētāju puses.

Vajadzība pēc ISO 14000

Neviena no organizācijām nepastāv vides vakuumā. Ikvienas organizācijas darbību ietekmē virkne ieinteresēto pušu – likumdevēji, apdrošināšanas aģentūras, patērētāji, piegādātāji, uzņēmuma darbinieki un visa sabiedrība kopumā, turklāt katrai no tām ir savas raksturīgas vēlmes un intereses. Savukārt sabiedrībā augošā vides apziņa globālā mērogā iespaido uzņēmējdarbību, jo uzņēmējiem jācenšas izpildīt gan valdību noteiktie likumi, gan patērētāju vēlmes. Starptautiskie standarti palīdz nodrošināt ieinteresēto pušu intereses.

Ko satur ISO 14001?

ISO 14001 ir pamata dokuments ISO 14000 standartu sērijā. Šis dokuments tiek lietots sertifikācijai. Tajā ir sīki izklāstīts kā vides pārvaldības sistēma būtu jādefinē un jāizpilda. ISO 14001 prasa ieviest vides pārvaldības sistēmu. ISO 14001 var attiekties uz visa veida organizācijām, lielām un mazām, jebkurā nozarē, ISO 14000 var attiekties uz visu organizāciju vai tās daļu. Būtisks standarta aspekts ir tas, ka standarts koncentrējas uz nepārtrauktiem uzlabojumiem, kā rezultātā daudzi uzņēmumi paaugstina peļņu.

Vides attīstības pamatnostādnes

Starptautiskajos un vietējos standartos, kā arī likumdošanas aktos tiek iestrādātas un pilnveidotas dzīvotspējīgas un pārskatītas attīstības prasības, attiecībā uz vidi – esošās paaudzes vajadzību apmierināšana tā, lai arī nākošās paaudzes spētu apmierināt savas vajadzības un vēlmes.

Pārskatītas, dzīvotspējīgas attīstības pamatnostādnes ir

  • To resursu, kuriem piemīt dabiska atjaunošanās spēja, izmantojamības līmenim jābūt zemākam, nekā to atjaunošanās līmenim.

  • Tie resursi, kuriem nepiemīt dabiska atjaunošanās spēja, ir jāizmanto pēc iespējas racionālāk.

  • Attīstot tehnoloģijas ir jāņem vērā šo tehnoloģiju iespējas aizpildīt robus, kas rodas, izmantojot resursus, kuriem nepiemīt dabiskās atjaunošanās spējas.

  • Kā alternatīva ir jāizmanto tie resursi, kuriem piemīt dabiskā atjaunošanās spēja, to resursu vietā, kas nespēj atjaunoties dabiskā ceļā.

Ilgtspējīgas attīstības uzturēšanas būtība

Resursu zudums < Resursu atjaunošanās

Sertificēta vides vadības sistēma var sniegt uzņēmumam konkurences priekšrocības pie tiem klientiem, kas ir stingri apņēmušies aizsargāt vidi. Šī sertificētā sistēma apliecina, ka uzņēmumam rūp vides problēmas un visas cilvēces nākotne.

bottom of page